Beëindiging activiteiten Kamer Gezondheidszorgpsycholoog

Op 24 juni 2015 heeft het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)  de ‘Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen’ (RGP) ter instemming aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegestuurd. Op 27 augustus 2015 is het bericht ontvangen dat de Minister met de RGP heeft ingestemd. Een publicatie in de Staatscourant heeft inmiddels plaatsgevonden.

Nu de Minister heeft ingestemd met de RGP kan de nieuwe governancestructuur worden geïmplementeerd. De inwerkingtreding van de RGP is 1 oktober 2015. Met de inwerkingtreding van de RGP wordt de huidige Specialismenregeling gezondheidszorgpsycholoog (Spr) ingetrokken. Het CSG en de RSG worden daarmee in hun huidige vorm opgeheven per 1 oktober 2015. In de nieuwe structuur worden de taken van de Kamer Gezondheidszorgpsycholoog en de Kamer Psychotherapeut opgesplitst: de regelgevende taken van de Kamers ten aanzien van de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut worden, evenals de regelgeving rondom de opleidingen tot specialist, belegd bij het nieuwe College Specialismen Gezondheidspsycholoog en Psychotherapeut (CSGP). De toezichthoudende taken voor deze opleidingen worden belegd bij de nieuwe Registratiecommissie: de Commissie Registratie en Toezicht (CRT).

De FGzPt heeft bij de totstandkoming van de nieuwe RGP de beroepsverenigingen geconsulteerd, evenals de andere partijen die bij de nieuwe governance zijn betrokken. Bij betrokken partijen is hiervoor ook voldoende draagvlak gevonden. Met de nieuwe RGP per 1 oktober 2015 en de nieuwe governancestructuur houdt de Kamer Gezondheidszorgpsycholoog op te bestaan. De website van de Kamer Gezondheidszorgpsycholoog blijft nog in de lucht tot 1 april 2016. Hiermee kunnen bezoekers van deze website kennis nemen van de beëindiging van de activiteiten van de Kamer Gezondheidszorgpsycholoog.